Képviselő-testületi döntések

A városi képviselő-testület október 20-án tartotta soron következő ülését a VÜSZI Kft. épületében.
Napirend előtt dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok hat éves gödöllői rendőrkapitányi munkáját befejezve köszönetet mondott az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak és további partnereinek a segítségért. Elmondta, gödöllői lakosként a jövőben is mindent igyekszik megtenni a város fejlődéséért, az itt élők biztonságáért és segíteni kívánja az új kapitány munkáját is.
Mint ismert, Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány október 15-ei hatállyal vonta vissza vezetői beosztásba történt kinevezését dr. Bozsó Zoltán c. r. dandártábornoknak, s a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetésével Lajmer György r. alezredest bízta meg.
Gémesi György megköszönve az eddigi munkáját, Polgármesteri Ezüstérem kitüntetésben részesítette dr. Bozsó Zoltánt. Elmondta, hogy a napokban dr Mihály István r. dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya bemutatta neki az új kapitányt, aki a következő ülésen jelenik majd meg.

A képviselők támogatták, hogy a 11. számú háziorvosi körzetet Bereczné dr. Kovács Márta háziorvos a jövőben az ELI-MED Betéti Társaság helyett a B.K.ELIMED Egészségügyi Ellátó Kft. tagjaként lássa el a Szent István Egyetem területén lévő rendelőben.

Módosították a helyi építési szabályzatot

Elfogadta a képviselő-testület a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat átfogó módosítását.
A felülvizsgálat egyik indoka az volt, hogy a helyi építési szabályzatot jogszabályi előírás értelmében négyévente átfogóan át kell tekinteni, és dönteni kell annak szükséges módosításáról. Ennek során egységes szerkezetbe hozták a különböző szabályozási terveket. A rendezési tervek korrekcióját egyes területek övezeti besorolásának felülvizsgálata, a városközpont további fejlesztési lehetőségeinek biztosítása, illetve további városképi megfontolások érvényesítése is indokolták.
A településrendezési tervek módosítását készítő Aczél-Mű-Hely Tervezési Konzorcium tervezőinek figyelembe kellett venniük a lakosságtól, a partnerektől és az államigazgatási szervektől beérkezett módosítási igényeket. A tervdokumentációt és az azt alátámasztó munkarészeket véleményezésre elküldték az államigazgatási szerveknek, közzé tették a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján és város honlapján. Július 11-én lakossági fórumot tartottak, az államigazgatási szervektől beérkezett véleményekről és az ezekre adott tervezői válaszokról augusztus 25-én egyeztettek. A képviselő-testület a véleményeket megismerte és elfogadta a tervezői válaszokat. Ezzel a véleményezési szakasz lezárult.
Az államigazgatási véleményezés és a partnerségi egyeztetés eredményét átadták a tervezőknek, akik annak megfelelően véglegesítették a terveket. Ezt követően valamennyi dokumentumot megküldték az állami főépítésznek végső szakmai véleményezésre, aki módosítás ellen nem emelt kifogást.
A módosított önkormányzati rendelet és mellékletei a városi honlapon (godollo.hu) is megtekinthetők lesznek.

Értékelés Gödöllő környezeti állapotáról

A képviselő-testület – a környezet védelméről szóló törvény előírása szerint – elfogadta Gödöllő 2015 évi környezeti állapotáról készített értékelést, amely megtalálható a város honlapján.
A Wenfis Mérnök Iroda Kft. által készített értékelés megállapította, hogy Gödöllő területén a felszíni vizek állapota megfelelő a laboratóriumi mintavételek eredménye alapján. Megtörtént a gödöllői vízbázisok védőterületeinek hatósági kijelölése.  
A szennyvíztisztító telep bővítése és felújítása befejeződött. Mindezek eredményeképp a tisztított szennyvíz minősége jelentősen javult. Gödöllő területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Szepesi Zoltán Tibor  egyéni  vállalkozó  jogosult,  mint  közszolgáltató.  Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére.
Megtörtént a Szabadság téri aluljáró csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója, ezáltal az aluljáróban összegyülekező esővíz okozta problémák megszűntek. A településen 1544,8 m2 felületen történt kátyútlanítás 2015-ben.
A házhoz menő úgynevezett zsákos szelektív gyűjtés során elszállított hulladék mennyisége növekedett a korábbi két évhez képest. Gödöllő területéről 2015-ben 123 tonna illegálisan lerakott hulladék került elszállításra a hulladékkezelőhöz.
Gödöllő külterületén az erdősítéshez a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. nyújtott támogatást 25 millió Ft értékben. A támogatásból 1,1 millió csemetét ültettek, főleg kocsánytalan tölgy, cser és hazai nyár fafajokból, valamint bükk és mezei juharból.
A Város 2015. év során több zöld programnak adott helyszínt, és rendszeresek voltak a civil szervezések az egyes városrészek, intézmények környezetének ápolására, tisztán tartására és szépítésére.
Gödöllő Város Kerékpárosbarát Település 2015 címet kapott, amellyel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpáros Magyarország Szövetség a városban 2014. évben végrehajtott fejlesztéseket ismerte el. Az 5,5 km hosszú kerékpáros nyomvonalhálózat összeköti a belvárost Máriabesnyővel és a blahai városrésszel.
Helyreállították a Pap Miska kutat és környezetét Babaton.  
A 2015-ös intézkedések, változások egyértelműen Gödöllő fenntarthatóbbá tételéhez, az ökovárosi cím eléréséhez járultak hozzá. Az elért eredmények az Önkormányzat, a VÜSZI Kft., a Zöld HídRégió Kft. és a Városban tevékenykedő civil szervezetek, valamint a lakók közös érdemének tekinthetők.

Eszközraktárt épít a VÜSZI Kft.

Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy a VÜSZI Nonprofit Kft. eszközraktár célú könnyűszerkezetes ipari csarnokot építsen a Dózsa György úti telephelyén eredménytartaléka terhére. Az eszközraktárban három zárt raktárrész és egy nyitott szín kialakítása lehetséges. Az önkormányzat és a Gödöllői Városi Múzeum részére 300-300 négyzetméter, a Művészetek Háza részére 250 négyzetméter zárt tárolótér, a VÜSZI Nonprofit Kft. részére 200 négyzetméter nyitott szín épül gépek tárolására.
*
A képviselő-testület elfogadta a 2015-ben alapított, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Módosított és új rendeletek

Módosította a képviselő-testület a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet.
Erre azért volt szükség, mert a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. elektronikus programot vezetett be a gyermekétkeztetés területén és pontosan meghatározta a fizetési módokat. Az iskolákban tanuló gyermekek névre szóló, egyedi azonosítót tartalmazó Menza kártyát kaptak, mellyel a megrendelésüknek megfelelően veszik igénybe az étkezést.
A rendelet a bölcsődéket érintő változások miatt is módosult.   

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi változások, a megváltozott feladat- és hatáskörök miatt új rendeletet fogadott el a képviselő-testület a települési hulladékgazdálkodásról.
A jelenleg hatályos törvény szerint az állam látja el az önkormányzatok közötti regionális koordinációt, szedi be a közszolgáltatási díjat és fizeti ki a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat, továbbá kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

A képviselő-testület a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása nyomán hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 31/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletét és új rendeletet fogadott el.

Megújított nyilatkozatok

Megújította a képviselő-testület a Táncsics Mihály úti sporttelep öltöző épületének megvalósításához korábban kiadott nyilatkozatait. Két évvel ezelőtt már döntés született arról, hogy támogatják a Gödöllői Sport Klub MLSZ-nél erre a célra benyújtott Tao támogatású pályázatát.
Az ingatlanon 2013-ban Tao pályázati forrásból megvalósult a műfüves labdarúgó pálya és pályavilágítás. A 2014-ben megtörtént a füves nagypálya gyepfelújítása. A GSK még abban az évben újabb pályázatot nyújtott be öltöző épület megvalósítására.
A GSK labdarúgó szakosztályának első számú feladata az utánpótlásképzés, melynek tárgyi feltételeit az öltöző megvalósítása javíthatná.

Vasút menti vételi ajánlatok

A Hatvan-Rákos vasútvonal korszerűsítése kapcsán a Sipos Ügyvédi Iroda kisajátítást helyettesítő vételi ajánlattal kereste meg az önkormányzatot 40 db, a vasútvonal mentén elhelyezkedő ingatlan tekintetében. Az ügyvédi iroda a vételi ajánlatokban megjelölte a kisajátításra kerülő területek nagyságát, a felajánlott kártalanítási ellenértékeket, és ingatlanonként megküldte az adatlapot, mely egyben nyilatkozat az adásvételi szerződés megkötésére szóló kötelezettségvállalásról. Az adásvétel útján a kisajátítással érintett területek tulajdonjogát a Magyar Állam szerzi meg, a vagyonkezelője pedig a NIF Nemzeti Infrastruktúra Zrt. lesz.
A képviselő-testület valamennyi ajánlatot elfogadta. A kártalanítási ellenérték összesen 93,2 millió forint.