Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2005.01.03 17:05
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása Gödöllőn, 2000-2004-ig

A szociális biztonság megteremtése érdekében a társadalmi egyenlőtlenség mérséklésére a szociális törvény pontosan rögzítette azokat az ellátási formákat, amelyeket a rászoruló állampolgárok számára biztosítani kell.

 

A szociális törvényen kívül önkormányzatunk saját költségvetésének terhére egyéb ellátási formákat is bevezetett, pl: szemétszállítási díj átvállalása, fűtéstámogatás, üdülési támogatás.

 

A pénzbeli és a természetbeni támogatások megállapításánál a háztartás egy főre jutó jövedelmének nagysága a meghatározó. A pénzbeli és természetbeni ellátások járhatnak rendszeres, illetve eseti jelleggel.

 

A segélyezési rendszerben kiemelt szerepet kap

·         az időskorúak, egyedülállóak, valamint krízishelyzetbe került családok anyagi ellehetetlenülésének megakadályozása,

·         a túlzott lakásterhek enyhítése,

·         az egészségi állapot teljes leromlásának megakadályozása, valamint

·         eseti krízishelyzet kezelése.

 

Az alábbi táblázatban rögzített ellátási formákból is kitűnik, hogy a jelenlegi ellátási struktúra rendkívül széleskörű, rászorultság esetén több ellátási formát is igénybe lehet venni.

 

Az elmúlt évek tapasztalatai és a statisztikai tények is azt igazolják, hogy a szociális támogatásokra fordítható keretösszeg, valamint az igénylők köre évről évre folyamatosan emelkedik, amit az itt olvasható táblázatban mutatunk be.

 

 

Rendszeres szociális segély

 

A rendszeres szociális segély intézménye törvényi szinten 1997 januárjától lépett hatályba, noha az egyik legrégebbi szociális támogatási forma, csak korábban rendeleti úton szabályozták.

 

Eredetileg a munkanélküliek számára biztosított ellátások kiegészítő eleme volt, azonban a jelenlegi törvényi szabályozás helyesen módosította oly módon, hogy a támogatás feltételeként egyrészt kötelező együttműködést ír elő a munkaügyi központtal, valamint kötelező legalább 30 napos foglalkoztatást.

 

A támogatási forma a 2000 májusától megszűnt jövedelempótló támogatást váltotta ki. A jelenleg hatályos normaszöveg szerint rendszeres szociális segélyt állapíthat meg az önkormányzatnak azoknak a rászorultaknak, akik 18. életévüket betöltötték, aktív korúak, munkanélküli járadékban nem részesülnek, és keresőtevékenységet nem folytatnak.

 

A jelenlegi támogatási összeg 16.240,- Ft. Az igénylők köre évről évre folyamatos emelkedést mutat, 2000-ben 93 fő, 2004-ben 105 fő részesült e támogatási formában.

 

Rendszeres szociális segély állapítható meg továbbá annak a 18. életévét betöltött személynek, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesül és a havi jövedelme, valamint családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (18.560,- Ft).

 

E támogatási formánál csökkenő tendencia mutatkozik tekintettel arra, hogy egyre többen szereznek nyugdíjra jogosultságot. 2000-ben 8 fő részesült az ellátásban, 2004-ben 6 fő.

 

Időskorúak járadéka

 

E támogatási forma megállapítható annak a kérelmezőnek, aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és a saját és házastársa (élettársa) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (18.560,- Ft) egyedülálló esetén 95%-át (22.040,- Ft). 2000-ben 12 fő részesült az ellátásban, 2004-ben 8 fő.

 

Ápolási díj

 

A tartósan gondozásra szoruló, önmaga ellátására képtelen személyek otthoni ápolását vállaló hozzátartozó részére lehet megállapítani. 

 

Meg kell állapítani az ellátást, ha az ápolt:

-         súlyosan fogyatékos, ill.

-         18 év alatti tartósan beteg

 

Méltányosságból állapítható meg, ha az ápolt 18 év feletti tartósan beteg.

2000-ben 92 főt részesítettünk ápolási díjban, 2004-ben 114 főt.

 

Lakásfenntartási támogatás

 

A településen az önkormányzat által elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakók kaphatják, akik a lakás hasznosításából jövedelemmel nem rendelkeznek. A támogatás odaítélése különösen indokolt akkor, ha a lakásfenntartás költségei elérik az összjövedelem 35%-át, a lakás fűtési költségeinek havi összege eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át. A jogosultság részletes feltételeit a szociális törvény, valamint a helyi önkormányzat rendelete tartalmazza. 2000-ben - fűtéstámogatásban  - 334 család részesült, 2004-ben  453 család.

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása, a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése érdekében nyújtott ellátási forma, amennyiben a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a családban történő nevelés nem áll a gyermek érdekével ellentétben.

2000-ben 1.409, 2004-ben 1.310 kiskorú részesült ebben a támogatásban.

 

Normatív és rászorultsági étkezési támogatás

 

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás. A gyermekvédelmi törvény szabályozza a normatív (alanyi jogon járó) juttatások körét, továbbá önkormányzati rendeletünk rendelkezik a szociális alapon rászorult személyek részére nyújtható étkezési támogatásról.

 

Közcélú foglalkoztatás

 

A tartósan munkanélküli személyek közcélú foglalkoztatásának biztosítása érdekében a központi költségvetés kötött felhasználású normatívát biztosít annak érdekében, hogy segélyezés helyett elősegítse a munkanélküli személyek foglalkoztatását. Városunkban a VÜSZI Kht. által – 2001. február 1-jén kötött - megállapodás alapján minden munkaképes személy számára biztosítjuk a közcélú foglalkoztatást.

2001-ben 25 fő, 2003-ban 27 fő részesült ezen ellátásban.

 

Gyermektartásdíj megelőlegezése

 

Gyermekvédelmi törvény alapján biztosított ellátási forma, melynek feltétele, hogy a kötelezett a jogerős bírói ítélet ellenére nem fizeti a gyermektartásdíjat és az ellene lezajlott végrehajtási eljárás eredménytelenül zárult. A támogatást 3 évre lehet megállapítani, melynek összegét a központi költségvetés 100%-ban megtéríti.

 

Szemétszállítási díj átvállalása

 

A magánszemélyek díjfizetési kötelezettségét részben, vagy egészben átvállalhatja önkormányzatunk a Települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló módosított 30/2001.(X.20.) számú önkormányzati rendeletünk alapján.

A rendeleti szabályozás értelmében az önkormányzat a 70 éven felüli egyedülállók és házaspárok részére szemétszállítási díj fizetési kötelezettségét teljes mértékben átvállalja.

2000-ben 812 fő, 2003-ban 1081 fő részesült ebben a támogatásban.

 

Lakbértámogatás

 

Önkormányzati lakást bérlő személy részére állapítható meg abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (46.400,- Ft).

2000-ben 24 család, 2003-ban 32 család részesült támogatásban.

 

 

Eseti ellátások

 

E Ft

2. sz. táblázat

 

Átmeneti segély:

 

Időszakosan, létfenntartási vagy egyéb problémával küzdő, szociálisan rászorult személyek részére nyújtható támogatási forma.

A kérelmezők többsége közüzemi díjak, valamint egészségi állapotromlás miatt bekövetkezett nagy összegű gyógyszerköltség és kórházi kezelés miatt kérik a támogatási formát. 

 

Temetési segély

 

Azon személyeknek nyújtható támogatási forma, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj-minimum két- és félszeresét.

2000-ben 110 személy részesült ebben, 2003-ban 77 személy.

 

Köztemetés

 

 Önkormányzatunknak kell gondoskodni az elhunyt személy eltemetéséről, amennyiben nincs fellelhető közeli hozzátartozója, vagy a közeli hozzátartozó az elhunyt személy eltemettetésére szociális indokok alapján nem képes.

2001-ben 18 főt, 2003-ban 12 főt temettetett el önkormányzatunk.

 

Közgyógyellátás

 

a./ Alanyi jogon jár: bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakóknak, rendszeres szociális segélyben részesülőknek, aki 67%-os munkaképesség-csökkent, illetve fogyatékossági támogatásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott, sorkatonai családi segélyben részesülőknek, rokkantsági járadékban, I., II. csoportú rokkantsági, illetve baleseti nyugellátásban részesülőknek, és azoknak, akik után eltartójuk, szülőjük magasabb összegű családi pótlékban részesül.

 

b./ Normatív alapon jár: egy év időtartamra annak a személynek, akinek havi rendszeres gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át (2.320,- Ft) meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (23.200,- Ft), egyedül élő esetén 150%-át (34.800,- Ft).

 

c./ Méltányossági alapon: aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező térítésmentesen jogosult a

·         társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre,

·         gyógyászati segédeszközökre, ideértve az utóbbiak javításának költségeit, valamint

·         a járóbeteg-szakellátás keretében gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre

Méltányosságból 2000-ben 408 fő, 2003-ban 371 fő kapott igazolványt.

 

Üdülési támogatás

 

Üdülési támogatás nyújtható, amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (46.400,- Ft)

E támogatási formát elsősorban az iskolák által szervezett táborozás céljából veszik igénybe, valamint nagycsaládosok.

E támogatási formát egyre többen igénylik, mivel több családnál a gyermekeknek ez az egyetlen nyaralási lehetőség.

 

Súlyos mozgáskorlátozottak támogatása

 

1996. január 1-jén lépett hatályba a 164/1996. (XII.27.) Kormányrendelet, amely újra szabályozta a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásának rendszerét.

Az igénylőknek háziorvosukat, ill. házi gyermekorvosukat kell felkeresniük, akik az I. fokú orvosi szakvélemény kiállítására jogosultak. A rendelet nagyon szigorúan szabályozza a támogatáshoz szükséges feltételrendszert. A súlyos mozgáskorlátozottság tényén kívül, jövedelmi viszonyok vizsgálatára is szükség van.

2000-ben 613 fő, 2003. évben 547 fő részesült e támogatási formában.

A csökkenő tendencia oka az lehet, hogy a fogyatékossági támogatás bevezetésével sokan éltek a választási lehetőséggel.

 

Otthonteremtési támogatás

 

A Gyermekvédelmi törvényben szabályozott ellátási forma, mely a legalább három évig átmeneti nevelt, nagykorú felnőtt részére nyújt lakhatási támogatást.

A központi költségvetés a támogatás összegét teljes mértékben megtéríti.

 

Forrás: A gödöllői önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója, 2004Látogatottság: 5508
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision