Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2005.08.11 09:26
Felhőszakadás után: pályázat vis major támogatásra

 

A városi önkormányzat a július 11-i felhőszakadás következtében felmerülő, előre nem látható többletkiadásokat saját erejéből fedezni nem tudja, ezért a biztosítótól kapott kártérítés összegével csökkentett többletkiadásra pályázatot nyújt be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz vis maior támogatás igénybevételére.

*

2005. július 11-én, hétfőn hajnalban Gödöllőn 4-4.30 óra között záporeső esett, mely 5-5.30 óra között felhőszakadássá alakult. A vízelvezető árkok, víznyelők nem tudták azonnal elvezetni a lezúdult nagy mennyiségű csapadékvizet, az árkok megteltek, kiöntöttek, a befogadó élővizek (Rákos-patak, Besnyő-patak) kiléptek medrükből. A mély fekvésű területeket elöntötte a víz, a lejtős területeken a gyorsan és nagy tömegben érkező víz elmosta az utakat és útpadkákat, a hidak és átereszek uszadékfogói eltömődtek.

A lezúdult csapadék sok magáningatlanra is bezúdult, többnyire mélygarázsokat és szuteréne­ket öntött el, de több esetben lakóterületek is víz alá kerültek.

A július 11-i felhőszakadás mértékére utal, hogy a nap folyamán kb. 80 mm csapadék esett, a városban lehulló évi átlagos csapadék 400-500 mm. Két óra alatt a kéthavi átlagnak megfelelő csapadék zúdult a városra.

A közterületi (illegálisan eltávolított) fedlapokon keresztül a szennyvízcsatornákba ömlött csapadék, illetve a szennyvízcsatornákra történt szabálytalan csapadékvíz rákötések miatt, a város több mély pontján – a nagy nyomás miatt – kiöntött a szennyvízcsatorna. A csapadékvíz­zel kevert szennyvíz közterületeket, udvarokat és lakásokat is elöntött. A DMRV Rt. tájékoz­tatása alapján, a szennyvíztisztító telepre a szokásos átlagos 6 000 köbméter/nap szennyvíz mennyi­ség helyett 16 000 köbméter/nap vízmennyiség érkezett.

A VÜSZI Kht. 6 órától munkába állította a rendelkezésre álló gépeit, szállítójárműveit, a vi­harkár elhárítására vezényelte útkarbantartó, kertészeti szakipari dolgozóit, kárelhárítási mű­szaki mentési munkára vezényelte a Kht-nál dolgozó közhasznú munkásokat is.

6.30-kor a VÜSZI Kht. mélyépítő részlegének vezetője és a műszaki igazgató helyettese bejá­rást tartottak a veszélyeztetettnek vélt területeken. Telefonon kapcsolatot tartva a beosztott dolgozóikkal, elkezdték a műszaki mentési munkálatokat szervezni.

A VÜSZI Kht. 7 órától mentési munkára vezényelt összesen 31 főt, munkába állított 2 db markológépet, 1 db Kamaz bérautót, 8 db tehergépkocsit és 1 db WOMA bérelt markológépet.

A lakossági bejelentések fogadására mind a polgármesteri hivatal, mind pedig a VÜSZI Kht. megerősített telefonügyeletet tartott. A bejelentések regisztrálása és az információk továbbítá­sa a műszaki vezetőknek folyamatos volt.

8.30-kor a polgármester a rendkívüli helyzet miatt válságbizottságot hívott össze. A bizottság munkájában a polgármester vezetésével a város jegyzője, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának munkatársai, a Pest Megyei Katasztrófa­védelmi Igazgatóság Gödöllői Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője, az ÁNTSZ Városi Intézete vezetője és munkatársa, Gödöllő Város Hivatásos Tűzoltóságának parancsno­ka, a Gödöllői Polgárőrség, a VÜSZI Kht. vezetője vettek részt.

A bizottság áttekintette a kialakult rendkívüli állapotot és javaslatokat tett a helyzet normali­zálására, a mentési munkákra, műszaki elhárítási munkákra. A gödöllői tűzoltók munkáját más településekről (Budapest, Vác, Cegléd, Monor, Hatvan, Gyöngyös és Üllő) ideérkezett tűzoltók is segítették.

A nap folyamán a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési Irodájához 60, a VÜSZI Kht-hoz 89 bejelentés érkezett. Az információkat óránként továbbította a Városüzemeltetési Iroda a Tűzoltóságra és az ÁNTSZ-hez fax és e-mail formában, valamint közvetlenül a Polgári Véde­lemhez.

8.30-tól 17 óráig a VÜSZI Kht. a beérkezett bejelentéseket súlyosságuknak megfelelően sorolta és vonult ki a helyszínekre. Délután öt óráig a VÜSZI Kht-nak 32 bejelentett esetben sikerült segítséget nyújtani.

A VÜSZI Kht. elsődlegesen az utak járhatóságának biztosításában, az ingatlanokban keletke­ző károkat megelőző elhárításban, a csapadékvíz levezetés műszaki munkálataiban (áteresztisztítások, víznyelő tisztítások, szivattyúzások, befogadó élővizek medertisztításai, útbesza­kadások, padka helyreállítások, kidőlt fák elszállítása) vett részt.

A Tűzoltóság – bejelentések alapján – legtöbb esetben pincékből, garázsokból és szuterénekből történő szivattyúzást végzett, de kivonultak villám okozta tűzesethez és műszaki mentésre is. A július 11-i napon a tűzoltók több mint 6 000 m3 vizet szivattyúztak ki. Aznap Pest megye területén 180 riasztás volt, melyből 160 gödöllői segítségkérés volt. Még az éjszaka folyamán is érkeztek Budafokról tűzoltók, hogy a már munkában lévő társaiknak segítsenek.

A Polgári Védelmi Kirendeltség beszerezte a szennyvízcsatorna kiöntések miatt szükséges fertőtlenítőszert, amit személyi védőfelszereléssel együtt minden érdekelt a Polgármesteri Hivatalban átvehetett. A nap folyamán az ÁNTSZ munkatársai minden olyan helyszínt felke­restek, ahol szennyvíz kiömlést jeleztek. Fertőtlenítést is végeztek, valamint tájékoztatták a lakókat a fertőtlenítés lehetőségéről és módjáról.

A bizottságot vezető polgármester a nap folyamán egyeztetést kezdeményezett a városban lévő jelentősebb biztosító társaságokkal, a víz okozta károk felmérésének és a kárrendezésnek a felgyorsítására.

18 órakor a bizottság ismételten összeült. A mentésért és kárelhárításért felelősök beszámoltak az addig végzett munkáról és a továbbiakban szükséges teendőkről. A kárbejelentések alapján megállapítható volt, hogy a hajnali felhőszakadás a legnagyobb károkat Máriabesnyőn okozta.

17-18 óra között az eső csendesedett. Az addig lehullott csapadék 60%-át sikerült levezetni, de a levonuló víz nyomában jelentős károk keletkeztek, melyek útkimosások, csatorna és me­derburkolat károk, alámosások voltak, a vízelvezető árkok átereszei nagymértékben feltöltőd­tek hordalékkal és iszappal.

21 óra körül a záporeső ismételt felhőszakadássá alakult. A polgármester ismé­telten összehívta a bizottságot, egyidejűleg elrendelte, hogy a műszaki mentésre a VÜSZI Kht. gépei azonnal jelenjenek meg a veszélyeztetett területeken és készüljenek fel arra is, hogy szükség esetén el tudjanak szállítani családokat lakóházaikból. Több családnak felajánlották a hivatal munkatársai az éjszaka folyamán, hogy igény esetén biztosítanak szükségszállást, de egyetlen család sem kívánt élni a lehetőséggel.

A VÜSZI Kht. 23 óráig folytatta a vízelvezetési munkát a város területén. Az esti felhőszaka­dás Máriabesnyőn és Blahán okozta a legnagyobb károkat, de az egész város területéről érkez­tek bejelentések.

Július 12-én, kedden a VÜSZI Kht. az általa és a polgármesteri hivatal Városüzemelte­tési Iroda által folyamatosan regisztrált lakossági bejelentések alapján szervezte a mentési munkákat.

A VÜSZI Kht a kárelhántásra az alábbi munkacsoportokat hozta létre:

A VÜSZI Kht-hoz és a polgármesteri hivatalhoz érkező bejelentéseket a VÜSZI Kht. diszpécser irodája egységes nyilvántartásba rendezte, valamennyi bejelentett esetet tér­képi nyilvántartásba vette, tartotta a kapcsolatot a műszaki mentő csoporttal.

A műszaki mentő csoport 56 fővel 7 munkacsapatból állt. Feladatuk a műszaki menté­si, kár helyreállítási munkák műszaki előkészítése, helyszíni elvégzése volt.

A gazdasági részleg feladata a mentéshez, az azonnali helyreállításhoz a védőfelszere­lések, anyagok, üzemanyag, védőruha, stb. biztosítása, az anyagi feltételek megterem­tése beszereztetése volt.

Július 12-én 16 óráig valamennyi területről sikerült a vizet levezetni.

Július 13-15 között a város teljes területén kármentesítések folytak.

A mentesítés alábbi sorrendben történt:

1. Azonnali élet- és balesetveszély elhántása (korlátozás, útlezárás).

2. Későbbi jelentős károk és esetlegesen újabb esőzések elhárítására a víz útjának leve­zethetőségének biztosítása (ároktisztítás; áteresztisztítás; folyókatisztítás, aknatisztí­tás).

3. A folyamatos közlekedés feltételeinek megteremtése ideiglenes helyreállítással (tö­megközlekedési utak letisztítása, kátyúk útleszakadások tömedékelése, kőhordás az elmosott utakba).

A naponta végzett feladatot a VÜSZI Kht. építési naplóba és térképen, valamint összefoglaló napi jelentésben regisztrálta. A műszaki mentő csoport vezetője és a VÜSZI Kht. igazgatója folyamatosan ellenőrizte a végzett munkát és intézkedett a hibák kijavításáról.

A károk helyreállítása a hét folyamán csupán az azonnali és ideiglenes helyreállítás szintjén történt. Természetesen a kisebb hibák végleges javítása is megtörtént, de csupán az eredeti állapot műszaki színvonaláig.

Az utakban, vízelvezető árkokban és műtárgyakban (átereszek, gépkocsi behajtók, hidak, me­derburkolatok) keletkezett megrongálódások helyreállítási munkáiba, mivel azok a város teljes területén, szétszórtan voltak, a VÜSZI Kht. három alvállalkozót vont be (Geotipp Univer, Simi Kft.) július 13-tól. A munkavégzés meggyorsítása érdekében a VÜSZI Kht. bérgépeket is alkalmazott (Kamaz, rakodógép, Caterpillar stb.).

A város július 15-én a Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalattól locsolóautót bérelt, a közterületi szennyvízkiöntések miatt szükséges fertőtlenítések elvégzésére.

A felhőszakadás okozta károkról a bejelentések az egész hét folyamán – csökkenő számban – ­folyamatosan érkeztek. Július 11-től összesen 267 bejelentés érkezett a VÜSZI Kht-hez és 168 a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési Irodájára.

A kármentesítési munkákkal párhuzamosan a beérkezett lakossági bejelentések alapján a pol­gármesteri hivatal dolgozói 117 helyen helyszíni szemléket tartottak, ahol jegyzőkönyvben rögzítették az ingatlanokban és ingóságokban a csapadékvíz által okozott károkat.

Július 13-án a polgármester pályázatot nyújtott be a Pest Megyei Terület­fejlesztési Közhasznú társasághoz a 27/2005. (II. 14.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó vis major keretre. Az előzetes becslés alapján 43 millió Ft-ot tesz ki a felhőszakadás által okozott kár.

A város területén számos olyan kár-helyreállítási munka van még hátra, ahol a végleges hely­reállítás csak tervek alapján végezhető el. A tervek azért szükségesek, hogy a későbbiekben is lehetséges, hirtelen lezúduló, nagy intenzitású csapadék által okozott károk megismétlődése elkerülhető legyen. A város teljes területén keletkezett összes káresemény kiértékelése után lehet eldönteni azokat a területeket, ahol a jelenleg is már folyó tervezési és kivitelezési mun­kák mellett további beavatkozások szükségesek.

A július 22-ig felmerült közvetlen kárelhárítási költségek:

VÜSZI Kht. 11 318 E Ft

Gödöllői Polgármesteri Hivatal 254 E Ft

Gödöllő Város Hivatásos Tűzoltósága 142 E Ft

A július 11-én történt felhőszakadás miatt 22 károsult család igényelte rendkívüli támo­gatásban való részesítését. A bejelentés után helyszíni környezettanulmány végzésével győ­ződtek meg a kár mértékéről.

Tizenhét család már személyesen átvette a 30 E Ft összegű átmeneti szociális segélyt, 5 család részére a kifizetés folyamatban van. Az összesen 660 E Ft kifizetése a 2005. évi költségvetés­ben biztosított átmeneti szociális segélykeret terhére történik. Négy család anyagi és szociális helyzete már korábban is ismert volt a Népjóléti Iroda munkatársai előtt, mivel a kiskorú gyermekek után rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.

A károsultak 59%-a nem rendelkezik biztosítással, 41%-nak van valamelyik biztosító társa­sággal szerződése.

Egy család házát a biztosító lakhatatlanná nyilvánította, elhelyezésükről az önkormányzatunk bérlakás biztosításával gondoskodott.

A házak a családok saját tulajdonát képezik, csak egy gyermekét egyedül nevelő anya lakik albérletben.

Általában az udvar felől ömlött be a nagy mennyiségű esővíz a lakásokba, az alsó szintekre, vagy alagsorba, sarat, iszapot behordva, mely bútorzatot, ruhaneműt, stb. tett tönkre.

- 4 családnál a szennyvíz is feljött a fürdőszobából, WC-ből.

- 3 család a tetőről is beázott a bezúduló víz mellett.

- 1 családi ház tetőterébe a villám csapott be, gerendák, lécek égtek el, az elektromos ké­szülékek tönkrementek.

- egy család háza vályogból épült, a 80 cm-s víztől megrogyott az épület.

A nehéz helyzetben minden érintett szervezet és személy fáradtságot és munkaidőt nem ismerve dolgozott, hogy mérsékelhetők legyenek a károk. Talán ennek is köszönhető, hogy nem volt még nagyobb mértékű az anyagi kár és nem történt személyi sérü­lés vagy haláleset.

(Forrás: dr. Gémesi György polgármester július 26-án kelt tájékoztatója a július 11-i felhőszakadásról, annak következményeiről, a károk elhárításáról, a kárelhárítás költségeiről)  

 Látogatottság: 4038
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision