Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2005.10.31 20:52
Tájékoztató üzleti céllal hasznosítható önkormányzati ingatlanokról

A képviselő-testület október 27-i ülésén tájékoztatást kapott az önkormányzat üzleti céllal hasznosítható ingatlanairól, a jövő év ingatlanértékesítési lehetőségeiről. Viszonylag kevés számú, de nagy értékű üzleti céllal hasznosítható ingatlana van a városnak. Az értékesítésre való előkészítéshez – az eddigiekben megszokottakhoz képest – nagyobb összegű költségekre van szükség. Túlsúlyban vannak azok az ingatlanok, melyek a szabályozási terv módosítása nélkül nem készíthetők elő értékesítésre. A következőkben részleteket ismertetünk az anyagból.

*

Jelenleg a dobogói területen található 8033 helyrajzi számú, 4 hektár alapterületű ingatlan a legnagyobb értékű az önkormányzat ingatlanvagyonában. Ahhoz azonban, hogy építési telekként értékesíthető legyen, biztosítani kell a Dózsa György útról való megközelíthetőségét. Meg kell építeni és közforgalomba kell helyezni a szabályozási terv szerinti csomópontot, meg kell terveztetni és építtetni a Dózsa György út érintett szakaszán a járdát és a közvilágítást. A szabályozási terv módosítása nem szükséges, mivel a Pest Megyei Közlekedési Felügyelet 2004. júniusi állásfoglalása értelmében a körforgalmú csomópont kiépítésétől eltekint. A terület értékesítésére akkor lesz lehetőség, ha önkormányzati beruházás keretében az előírt létesítések megvalósulnak, vagy olyan befektető-beruházó vásárolja meg az ingatlant, aki képes és hajlandó az ezzel járó költségek vállalása mellett a csomópont kialakítására.

*

Szárítópuszta zártkerti részén, a Valkó felé vezető út bal és jobb oldalán összesen 54 db mezőgazdasági rendeltetésű ingatlana van az önkormányzatnak. A telkek területe 800 és 1000 m2 közötti. A telkek egy része a valkói út 50 m-es védőtávolságán belül, illetve a tervezett városi elkerülő út nyomvonalában, valamint annak 50 m-es védőtávolságán belül helyezkedik el. A tervezett út céljára szükséges területek pontosabb ismeretéig nem tartják célszerűnek a telkek értékesítéssel történő hasznosítását.

*

A Petőfi tér 6. szám alatti ingatlan a 384 helyrajzi számú, 1513 m2 területű földrészlet jelenleg ingyenes parkoló. Az ingatlant a szabályozási terv szerint központi vegyes övezetbe sorolták. A közintézményi funkció mellett a besorolás lakó, kereskedelmi, vendéglátó és szállás funkciójú beépítésre ad lehetőséget. A szabályozási tervben meghatározott telekalakítást követően válik hasznosíthatóvá a kialakuló ingatlan. A telekalakítást és az azt követő értékesítést a Petőfi Sándor téri közlekedési csomópontra vonatkozó tervek elkészítését követően tartják célszerűnek. A szóban forgó tervek készítése egyelőre nem kezdődött el. A nagy forgalmat eredményező beépítéshez elengedhetetlenül szükséges a csomópont megtervezése és forgalmi rendjének kialakítása. Felszíni parkolási lehetőség hiányában a beépítés során a parkolást a föld alatt kell majd megoldani. A körforgalmú csomópont terveinek elkészítéséről a 199/2005. (VII. 28.) számú önkormányzati határozattal döntött a képviselő-testület.

*

Az utolsó szakaszban tart a szabályozási terv készítése a Szabadság út és az Állomás utca csomópontja környékén levő 5905 hrsz-ú, 3863 m2 területű és az 5915 hrsz-ú, 3749 m2 területű földrészletekre. A szakhatósági egyeztetés megtörtént, a dokumentáció összeállítása van hátra. Várhatóan mindkét földrészletből kereskedelmi, gazdasági szolgáltató funkciójú terület lesz. A kialakuló ingatlanok a szabályozási tervben előírtak végrehajtását követően lesznek értékesíthetőek. Az értékesítésre alkalmas állapot a jövő évben valószínűleg nem érhető el.

*

Csak a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítása utáni előkészítést követően értékesíthető ingatlanok.

A Kossuth L. u. és a Dózsa Gy. út sarkán, a volt posta mellett fekvő 424/1 hrsz-ú, 328 m2 nagyságú ingatlan a jelenlegi szabályozás szerint nem értékesíthető, mivel a parkolást a szomszédos, nem önkormányzati tulajdonú telken kellene megoldani. Az önkormányzat a telken lévő felépítményeket elbontatta, a rajta levő közműveket megszüntette. A szabályozási terv felülvizsgálatát és módosítását követően lesz értékesíthető.

A Kossuth L. u. 15/a. szám alatti 425 hrsz-ú, 416 m2 nagyságú ingatlant a jelenlegi szabályozás szerint nem tudják hasznosítani, mivel csak a szomszédos 417/14 hrsz-ú társasházzal közös telekhatár módosításával lenne kialakítható a szabályozási tervben meghatározott telek. Ez a földrészlet csak a szabályozási terv felülvizsgálatát és módosítását követően válhat értékesítéssel hasznosíthatóvá.

A Dózsa Gy. út 17. szám alatti, a posta és a bíróság között elhelyezkedő 554/1 hrsz-ú, 397 m2 területű ingatlan jelenleg a posta parkolójának részét képezi. A jelenleg hatályos szabályozás szerint lábon álló házzal építhető be a földrészlet. A postai parkolásnak az 548/5 hrsz-ú ingatlanon épülő mélyparkolóba való áthelyezését követően válik értékesíthetővé. A jelenlegi szabályozás csak a helyi közútra tervezett területen való építés helyét jelöli ki, ugyanakkor – a közterületen való építés jogi nehézségei miatt – erre az ingatlanra építési engedély a szabályozási terv szerint nem adható ki. Emiatt ezen földrészlet tekintetében is a szabályozási terv módosítására van szükség oly módon, hogy a módosítást követően 100%-ban beépíthető telek legyen kialakítható, melyen biztosítani kell a mélygarázsba történő lehajtást, és a gyalogos forgalmú átjárást, a telken belüli, kizárólagosan közhasználatúan használható terület kijelölésével is.

A Lázár V. u. 102. szám alatti 2163/2 hrsz-ú, 1794 m2 területű földrészlet a szabályozás szerint 5 m szélességű gyalogút kialakításával érintett. A gyalogút tervezett szélessége miatt a visszamaradó szélesség nem éri el a lakótelekként való beépíthetőséghez szükséges 14 m-es szélességet. A szabályozási terv módosításával lehetne ezt a földrészletet lakótelekként értékesíteni.

A Knézich K. utca, Mátyás király utca, Vasvári P. utca és az autópálya által határolt területen három nagy területű önkormányzati tulajdonú ingatlan található. A 2244/3 hrsz-ú földrészlet területe 8362 m2, a 2252 hrsz-úé 2093 m2, a 2262 hrsz-úé pedig 8362 m2. A jelenlegi szabályozás szerint kertvárosias lakóterületen fekszenek, tervezett utcanyitásokkal is érintettek. Az utcanyitások idegen tulajdonú földrészleteket is érintenek, és nem mindegyik ingatlan tulajdonosa érdekelt a tervezett utcák kialakításában. Mivel az 1980-as években készített szabályozási tervben megtervezett úthálózat nem felel meg a jelenlegi telekstruktúrának és tulajdonosi viszonyoknak, ezért tavaly javasolták a szabályozási terv átgondolását és módosítását, mivel ezt követően van esély arra, hogy a szóban forgó ingatlanokból a tervezett utak és lakótelkek kialakíthatóak legyenek. A 136/2005. (V. 26.) számú önkormányzati határozattal a képviselő-testület (a lakásalap terhére) elrendelte a Knézich K. utca – Mátyás király utca – Vasvári Pál utca – Bástya utca – Agyagos utca – Présház utca – külterületi fekvéshatár – M-3 autópálya által határolt területre vonatkozó szabályozási terv és helyi építési szabályzat készíttetésére bruttó 2.312.500 Ft felhasználását. A tervezési szerződés augusztus 1-jén jött létre, a tervezési munka elkezdődött.

Az Antalhegyi út 120. szám alatti ingatlan, a 3954 hrsz-ú, 2133 m2 területű földrészlet a jelenleg hatályos szabályozási terv szerint út céljára szükséges terület. Az ingatlan Panoráma út felőli 405 m2 nagyságú területére földhasználati jog illeti meg a felépítmény tulajdonosát. A szabályozási terv ezen ingatlanra vonatkozó előírásait felülvizsgálni javasolták. A szabályozási terv esetleges módosítását követően vizsgálható meg újra a földrészlet hasznosítása. Erre a módosításra csak akkor kerülhet sor, ha az nem gátolja a közlekedési, közmű, illetve csapadék elvezetési hálózat kiépítését.

A Kerengő utcában található 4022/17 hrsz-ú, 809 m2 területű és a 4022/18 hrsz-ú, szintén 809 m2 területű üdülőtelek a szabályozási tervben foglalt utcaszabályozást és összevonást követően lesz értékesíthető, amennyiben a szabályozási terv módosítása is megtörténik oly módon, hogy az Erdőszél utca ezen földrészleteket érintő megnyitására vonatkozó szabályozás lekerül a szabályozási tervről.

A Bánki D. utca és a Besnyő utca között található 4188/1 hrsz-ú, 3378 m2 területű és a 4188/2 hrsz-ú, 2143 m2 területű földrészletekből 2800 m2 nagyságú területre 2006. május 31-ig tartó bérleti szerződése van a tüzépet üzemeltető vállalkozásnak. Az esetleges értékesítést megelőzően a területre beépítési tervet kell készíteni. Jelenleg telekalakításra nem ad lehetőséget a szabályozási terv. A szabályozási terv módosítása szükséges, amely során tisztázni kell a hasznosítási lehetőségeket is.

Az Isaszegi úti 6579/1 hrsz-ú, 1 ha 7608 m2 területű, kereskedelmi-gazdasági besorolású ingatlanra szabályozási terv készítendő, melyben tisztázandók a hasznosítási lehetőségek. A környező földrészletek tulajdonosai már kezdeményezték a szabályozási terv készítését, a tervezés elkezdődött. A várható funkció: kereskedelmi-gazdasági.

Máriabesnyőn, a 3. számú főút melletti üres területen lévő 47 ingatlan területe 5.3074 m2. Kialakításuk a helyi építési szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, mindegyik közművesítetlen. Megfelelő előkészítést követően lakásépítési, esetleg más funkcióval értékesíthető a terület.

*

Folyamatban levő ingatlanértékesítések.

A tavaly novemberi tájékoztató óta több önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről döntött a képviselő-testület. Ilyen a Szabadság út 7. szám alatti telek, a Harmat utcai két lakótelek, a Dózsa György út és a Kossuth Lajos utca sarkán fekvő üzleti célú ingatlan, valamint a Peres dűlőben fekvő hét mezőgazdasági rendeltetésű földrészlet.

A Szabadság út 7. szám alatti telekre a KRON Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.-vel az adásvételi szerződés 2005 júniusában jött létre. A szerződés aláírását megelőzően a vevő foglalót fizetett, a fennmaradó vételár megfizetésére még nem került sor. Az adásvételi szerződésben a teljes vételár megfizetését december 15-i határidőre vállalta a vevő. A HÉV vonal – piac – orvosi rendelő – Petőfi S. u. – Patak térre vezető út – Rákos-patak által határolt két tömb (mely a Szabadság út 7. szám alatti ingatlant is magában foglalja) szabályozási tervének készítése – a Kron Kft. költségviselése mellett – folyamatban van.

A Harmat utcai lakótelkek júliusi árverésére jelentkező hiányában nem került sor. A telkek megvételére – árverésen kívül is – igen gyér az érdeklődés, a közeljövőben történő értékesítésre nem lehet számítani.Látogatottság: 5195
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision