Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Önkormányzati hírekKeresés:   
2016.12.15 18:01
Közoktatás: nem adja át önként a négymilliárdos vagyont a város
Nyomtatható verzió

A képviselő-testület december 15-i ülésén megtárgyalta a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos megállapodásokat. A döntéshozók tudomásul vették, hogy a jogszabály szerint a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos önkormányzati feladatok megszűnnek és a feladatok ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyon a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. Önként azonban nem kívánták átadni a vagyont ezért a vagyonkezelési szerződést és az átadás-átvételről szóló megállapodást – a polgármester erre vonatkozó előterjesztését 11 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással támogatva - nem hagyták jóvá.
A tankerületi központ részére ingyenes vagyonkezelésbe átadandó önkormányzati ingatlanok és iskolai ingódások könyv szerinti értéke 2-2 milliárd forint.

Mint előterjesztésében dr. Gémesi György leszögezte, az önkormányzat a Hajós Iskola kivételével valamennyi iskolát felújította, bővítette. A 2013-ban bekövetkezett részleges államosítást követően is felelősséggel látta el működtetési feladatait. A többmilliárdos önkormányzati vagyonról való lemondást, és a helyi közösséget képviselő önkormányzatnak a közneveléssel kapcsolatos jogosítványait megszüntető állami döntést egy felelősen gondolkodó képviselő-testület önként nem fogadhatja el, ezért javasolta, hogy vegyék tudomásul az alap- és középfokú oktatás teljes körű államosítását, de az erről szóló megállapodásokat ne hagyják jóvá.

A köznevelési intézmények teljes körű állami átvételével egyidejűleg a magas jövedelem termelőképességgel rendelkező önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezettek. Ez Gödöllő esetében az előzetes 2017. évi adatok alapján 278 millió forint forrás csökkenést jelent. 2016-ban az iskolák működtetésére 190 millió forintot fordítottak, így mintegy 88 millió forint vesztesége keletkezik az önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás miatt.

A törvény szerint az oktatásért felelős miniszternek joga van arra, hogy december 20-ig határozattal döntsön a megállapodások létrehozataláról.

*

A képviselő-testület módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás elsősorban a városkép megőrzése érdekében korlátot szab a vegyes, maradék hulladék és a zöldhulladék kihelyezésének, javítja a gyűjtőedények megközelíthetőségét és átfogóan szabályozza a közösségi együttélés alapvető szabályainak esetleges megszegését, az azt megvalósító magatartásokat és az azokhoz fűzhető joghátrányokat, mely hosszú távon elősegítheti a szabályok betartását.

*

Módosították a 4. számú fogorvosi körzetre vonatkozó szerződést. A testület hozzájárult ahhoz, hogy a területi ellátási kötelezettségű felnőtt fogászati praxis működtetését dr. Kósa Éva fogszakorvos lássa el a DentoGál Kft. alkalmazottjaként a Szabadság tér 1. szám alatti „ Inkubátorház" 1 emeletén lévő fogorvosi rendelőben.

*

A testület a következők szerint fogadta el az önkormányzat középtávú (5 éves) vagyongazdálkodási tervét.

1. A forgalomképtelen közterületek, közutak parkok minőségét folyamatosan javítani, funkcióikat bővíteni kell. Ezen belül:

- növelni kell a közutak és a járdák burkolt felületeinek területét,

- az utak, járdák burkolatait kellő időben fel kell újítani,

- az akadálymentes közlekedés feltételeit folyamatosan bővíteni kell,

- javítani és bővíteni kell a gyalogos és a kerékpáros közlekedés feltételeit és lehetőségeit,

- fokozatosan fel kell újítani a városi zöldfelületeket, a parkok területén a játszótéri és a rekreációs funkciókat fenntartható módon bővíteni kell.

A képviselő-testület a kommunális adó bevételekből származó forrásokat a helyi közlekedési infrastruktúra feltételeinek javítására kívánja felhasználni.

2. A korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon (intézmények) esetében legalább a közfeladatok zavartalan ellátásához szükséges mértékű ráfordításokat biztosítani kell.

Az intézmények rendszeres karbantartását valamint fokozatos felújítását a következők szerint kell biztosítani:

- a rendszeres karbantartási munkákat intézményenként, a valós szükségleteknek megfelelően kell számba venni és tervezni,

- a karbantartásra szánt költségek más célokra nem használhatóak fel,

- a rendkívüli karbantartási munkák éves tervezése során preferálni kell az energiaköltség megtakarítást eredményező munkákat,

- a források felhasználása során az intézményi épületek prioritást élveznek az intézményi zöldterületekkel szemben, azonban a gyermekek által használt intézményi udvarok, zöldterületek megújítását lépésről-lépésre meg kell valósítani.

3. Az önkormányzati tulajdonú közművagyon rendeltetés szerinti, biztonságos üzemelését biztosítani, a hozzáférés feltételeit bővíteni kell. Ezen belül:

- a csapadékvíz ellátó rendszer karbantartását folyamatosan, fejlesztését a forrásoktól függően, fokozatosan meg kell valósítani; középtávon a Rákos patak Szilháti mellékágának megfelelő kapacitását biztosítani kell,

- a belterület szennyvíz közmű ellátását - ahol ehhez a víziközmű résztársulat megalakul - biztosítani kell,

- a távhőszolgáltató közművagyon üzembiztonságát, az igényelhető állami támogatásoktól függően folyamatos korszerűsítését biztosítani kell.

4. Az önkormányzat gazdasági társaságaiban lévő önkormányzati tulajdon aránya, vagyonrendelet szerinti besorolása nem változik, kivéve ha erről magasabb szintű jogszabály másképp rendelkezik.

5. Az üzleti vagyon arra alkalmas vagyonelemei az önkormányzati településfejlesztés céljait hivatottak közvetett vagy közvetlen módon szolgálni. Az erre nem alkalmas vagyonelemek bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatóak a következők szerint:

- a bérlakás állomány szinten tartásáról, a megüresedő bérlemények felújításáról folyamatosan gondoskodni kell, a lakásokat csak lakhatás céljára lehet bérbe adni, elsősorban pályázat útján,

- a nem lakás célú helyiségek szinten tartását biztosítani kell, a megüresedő bérlemények értékesítését, vagy funkcióváltást követő értékesítését/bérbeadását vizsgálni kell,

- építési telkek értékesítésére abban az esetben van lehetőség, ha önkormányzati célok megvalósításához nincs szükség a tulajdonjog megtartására,

- a felesleges ingatlan vagyonelemeket fokozatosan lehet értékesítésre kijelölni, a tárgyévi értékesítéseket a költségvetés tervezése során, előzetesen vizsgálni kell.

A testület a következők szerint fogadta el az önkormányzat hosszú távú (10 éves) vagyongazdálkodási tervét:

1. Az önkormányzati vagyon szerkezetének alakítása során a közfeladatok minél hatékonyabb ellátását kell célul kitűzni.

2. Az önkormányzati vagyon elemeiben és egészében is fenntartható legyen.

3. A vagyonhasznosítási bevételeket minél nagyobb arányban a vagyon fenntartására, fejlesztésére illetve gyarapítására kell fordítani.

4. A vagyon fenntartása és fejlesztése során igénybe kell venni az önkormányzat számára kedvező pályázati lehetőségeket.

5. A forgalomképtelen vagyon fenntartása, fejlesztése érdekében partnerséget kell kialakítani a város polgáraival és civil szervezeteivel, annak érdekében, hogy a közösségi önkéntes munka és a közutak, közművek fejlesztése körében az anyagi hozzájárulás vállalása minél nagyobb arányú lehessen.

*

Kiválasztották a Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa elnevezésű tematikus év logóját. mint ismert, 2017 kulturális programjai Erzsébet királyné születésének 180. és a koronázás 150. évfordulója köré szerveződnek. A jubileumi év logóját meghívásos felkérés alapján Kecskés Zoltán grafikusművész tervezte meg.

*

Elfogadták az önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervét, ami tíz pénzügyi- szabályszerűségi és kettő szabályszerűségi ellenőrzést tartalmaz.

Témaellenőrzés keretében öt önkormányzati kft. kis és nagy értékű tárgyi eszközeivel kapcsolatos megrendelések, beszerzések, beruházások, aktiválások és nyilvántartásuk, valamint a selejtezés, leltározás, értékcsökkenés felülvizsgálata történik meg.

Szabályszerűségi ellenőrzés keretében 2016. évi építési beruházás közbeszerzés és a 2015-2016. évi települési támogatások ellenőrzésére kerül sor a Közigazgatási és Szociális Irodán.

Pénzügyi- szabályszerűségi ellenőrzés lesz a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájánál a 2016. évi rövid lejáratú követelésekkel és a likviditási tervek összeállításával, a Tormay Károly Egészségügyi Központ 2016. évi beszámolójával, valamint a Polgármesteri Hivatal Gondnokságánál a kis és nagy értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatban.

*

Támogatta a képviselő-testület a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club (GEAC) címerhasználatra, a Kirchhofer József Sportegyesület valamint a Judo Klub településnév használatára vonatkozó kérelmét.

*

A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a repülőtér repülés szakmai üzemeltetőjének a szakértelemmel és szükséges felszerelésekkel rendelkező Sky Escort Hungary Aero Clubot kell felkérni és megbízni az új repülőtéri rend elkészítésével és a hatóságnak történő benyújtásával. Az új repülőtéri rend vonatkozásában a Sky Escort Hungary Aero Club repülésszakmai üzemeltető státuszba kerül.

A döntés előzménye hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala az elmúlt időszakban bekövetkezett sajnálatos légi balesetek ügyétől függetlenül, eljárást folytat a gödöllői repülőtéri rend felülvizsgálata tárgyában.

A vizsgálat során a hivatal észlelte, hogy egyes repülés szakmai kérdéseket is érintő fenntartási, üzemeltetési feladatok ellátása ügyében kettősség áll fen a VÜSZI Nonprofit Kft. és a Sky Escort Hungary Aero Club tevékenysége között.

A repülőtér üzemeltetője a VÜSZI Nonprofit Kft., miközben a repülés üzemeltetés szakmai hátterével, az ehhez szükséges felszerelésekkel a Sky Escort Hungary Aero Club rendelkezik. Bár a kialakult gyakorlat működési, biztonsági problémát nem okozott, a Légügyi Hivatal álláspontja szerint az engedély nem megosztható, nem delegálható, a légügyi igazgatás körében értelmezhető üzemeltetést csak egy szervezet láthatja el.

*

Az Egyebek napirendi pontban Tóth Tibor képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) emlékeztetett rá, hogy az októberi ülésen elmondta, nincs  információ a 2014-ben kiemelt állami beruházásként meghirdetett uszoda előrehaladásáról. Akkor a polgármester javasolta, hogy a Városfejlesztési Bizottság kezdeményezze a projekt illetékeseinek és az országgyűlési képviselőnek a meghívását. A bizottság elnökeként arra kérte a főépítészt, szerezzen előzetes tájékoztatást a beruházás jelenlegi státuszáról. Mint kiderült, a Nemzeti Sportközpontok projektmenedzseléssel megbízott vezetője távozott az NSK-ból. Tóth Tibor elmondta, januárba összehívja az ülést, amire várják az NSK képviselőit és Vécsey László országgyűlési képviselőt is.Látogatottság: 1160
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision