Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ügyleírások

Lakásépítési kedvezmény visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése

Eljárást megindító irat

Kérelem + mellékletek

Eljárást megindító irat benyújtásának módja

Személyesen

Fontos tudnivaló

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31) Korm.rend. alapján, ha a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás igénybevételével épített, bővített, vásárolt lakást - építés, bővítés esetén a használatbavételi engedély megadását, vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő - 10 éven belül lebontják - kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé -, illetőleg elidegenítik, vagy az nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál, illetve a lakás használatát harmadik személynek átengedik, akkor a lakás tulajdonosa köteles a támogatás(ok) folyósított összegét a jogszabályban foglaltak szerint bejelenteni és visszafizetni. E szabályt a fiatalok otthonteremtési támogatása körében is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a bontási, eltérő célra hasznosítási, valamint elidegenítési tilalom időtartama 5 év. Ha a lakást a tulajdonos tehermentesíteni kívánja, és nem kéri a támogatások visszafizetésének jegyzői felfüggesztését, akkor köteles a támogatás(ok) folyósított összegét visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség érvényesítése iránt a Kincstár intézkedik.

Házasság felbontása esetén, ha a volt házasfelek közös lakásukat idegenítik el, úgy őket az igénybevett közvetlen támogatások visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli.

Ha a lakás tulajdonosa lakásának egy részét idegeníti el, a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, illetőleg a fiatalok otthonteremtési támogatása összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni. Ebben az esetben a jegyző határozatban intézkedik a teljes támogatási összeg visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá határozatban intézkedik a visszafizetési kötelezettség alá nem eső támogatási összegnek megfelelő a Magyar Államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a támogatott lakásra történő bejegyeztetése iránt.

Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, illetőleg a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében 1 évig fel kell függeszteni.

Ügymenet leírása

Az elidegeníthetőség érdekében a támogatást igénybevevő a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzőjénél kérvényezheti - a támogatott lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 30 napon belül - a jelzálogjog felfüggesztését. Erre az eljárásra akkor kerülhet sor, ha a támogatást igénybevevő a lakásigényét a lakáscélú támogatás igénybevételével megvásárolt lakás cseréjével, vagy annak értékesítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki. A visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség felfüggesztés időtartama építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében egy év. A felfüggesztés időtartama méltányolható esetben egy alkalommal legfeljebb egy évvel hosszabbítható meg. A felfüggesztés időtartamát a bontás vagy eltérő hasznosítás tényleges megkezdésének, illetőleg az elidegenítésről szóló szerződés megkötésének napjától kell számítani. A felfüggesztés meghosszabbítása iránti igényt a felfüggesztő határozatot hozó Jegyzőnél kezdeményezheti a támogatást igénybevevő.

Felfüggesztés esetén a támogatás összegét a Kincstárnál vezetett 10032000-01501315 "Lakáscélú kedvezmények" letéti számlára kell utalni. A befizetés tényéről az ingatlan fekvése szerinti állampénztári iroda ad igazolást a támogatás összegét letétbe helyező részére postai úton, ajánlott levélben. A letétbe helyezett összeg a felfüggesztést megszüntető jegyzői intézkedésig a letéti számlán marad. A Jegyző felfüggesztő határozatát megküldi a területileg illetékes állampénztári iroda részére, amely intézkedik a bejegyzés törlése érdekében.

Ha az ügyfél által benyújtott iratokon feltüntetett összeg és a letéti számla javára átutalt összeg nem azonos, akkor az illetékes állampénztári iroda az elidegeníteni kívánt ingatlanon fennálló állam javára bejegyzett jelzálogjog törlését nem kezdeményezi, és erről a támogatást igénybevevőn túl a Jegyzőt is írásban értesíti. A letétbe helyezett összeg a következő jegyzői intézkedésig a letéti számlán marad.

A másik lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a jegyző határozatban intézkedik és megállapítja a kincstári letéti számláról a tulajdonosnak kifizethető összeget, továbbá a Kincstár egyidejű értesítése mellett intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt. A Kincstár a felfüggesztés megszűntetéséről történő tudomásszerzését követően 15 napon belül átutalja a jogosultnak a jegyzői határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.

Ha a tulajdonos a másik lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a jegyzői határozat alapján a Kincstár intézkedik.

Ha a lakás tulajdonosa a fenti határidő lejártáig az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolja, és a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt számlával vagy szerződéssel és értékbecsléssel igazoltan az új lakás megszerzésére fordította, a visszafizetési kötelezettség az eredeti határidő lejártáig terheli. A kedvezményt, az adó-visszatérítési támogatást, a megelőlegező kölcsön időszaka alatt az állam által fizetett ellenszolgáltatásokat, illetőleg a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése iránt az önkormányzat jegyzője intézkedik.

Ha az eladó a korábbi lakás elidegenítéséből származó bevételnek csak egy részét fordította az újabb lakás megszerzésére, úgy a támogatásnak az eladási és a vételár különbözetével arányos részét kell visszafizetnie. Ebben az esetben a jegyző a határozatával a visszafizetési kötelezettség alá nem eső támogatási hányadra jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat az újabb ingatlanra a Magyar Állam javára bejegyezteti.

A kérelemhez szükséges okmányok

  • az eladott ingatlan adásvételi szerződése, tulajdoni lapja,
  • lakásépítési kedvezményre vonatkozó, hitelintézettel kötött szerződés,
  • adásvétel esetében: az új ingatlan adásvételi szerződése, hiteles tulajdoni lap másolata,
  • építés esetében: használatbavételi engedély

Eljárási díjak, illetékek

2.200 Ft illeték

Az illeték megfizetésének módja

Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni, melyet a kérelemre kell felragasztani.

Letölthető dokumentum, nyomtatvány

Vonatkozó jogszabályok

  • 12/2001. (I.31.) Korm. rend. A lakáscélú állami támogatásokról
  • 1990. évi XCIII. tv. Az illetékekről

Ügyintézők és elérhetőségük

Lakosságszolgálati- és Okmányiroda
Tel.: (28) 529-187
  • Illésyné Kiss Marianna - Tel.: (28) 529-162

Ügyintézési határidó

22 munkanap
Keresés
A Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje

1. A munkaidő beosztása szerinti általános munkarend:
hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30 óráig
pénteken: 8.00-14.00 óráig tart.
2. Az ügyfélfogadás rendje:
Általános ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Anyakönyvvezetők ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Kedd: 8.00-16.30 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Csütörtök: 8.00-16.30 óráig
A Főépítészi Iroda ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 8.00-16.30 óráig


Gödöllői Járási Hivatal


Gödöllői Járás általános információk
Hirdetmények
Dokumentum tár
Gödöllői okmányiroda internetes időpont foglalás

Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision