Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ügyleírások

Szabálysértési eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ IRAT:

feljelentés

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ IRAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

írásban vagy személyesen szóban

 

FONTOS TUDNIVALÓ:

A szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX. törvény alapján szabálysértés miatt az vonható felelősségre, akinek a cselekménye szándékos vagy gondatlan, kivéve, ha a szabálysértést meghatározó jogszabály csak a szándékos elkövetést bünteti. A szabálysértést elköveti az is, aki mást a szabálysértés elkövetésére szándékosan rábír (felbujtás), és aki másnak a szabálysértés elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt (bűnsegély). Kísérlet miatt akkor van helye felelősségre vonásnak, ha a szabálysértést meghatározó jogszabály így rendelkezik.

Szabálysértés miatt nem vonható felelősségre:

  • aki a cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be,
  • aki a cselekményt az elmeműködésnek a beszámíthatóságot kizáró kóros állapotában, kényszer vagy fenyegetés hatása alatt, tévedésben, jogos védelemben vagy végszükségben követte el, illetve
  • e törvényben meghatározott egyéb ok zárja ki a felelősségre vonást,
  • aki a cselekményt a beszámíthatóságot korlátozó elmeállapotban követte el, ha nyilvánvaló, hogy ez a körülmény a cselekmény elkövetését befolyásolta.

(A kóros elmeállapotra vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható annak a javára, aki a szabálysértést önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban követte el.)

Nem róható az eljárás alá vont személy terhére olyan tény, amelyről az elkövetéskor a tőle elvárható gondosság ellenére sem volt tudomása.

Nem vonható felelősségre az, aki a cselekményt abban a téves feltevésben követi el, hogy magatartása nem jogellenes és erre a feltevésre alapos oka van.

Az eljárásra az a szabálysértési hatóság illetékes, amelynek az illetékességi területén a szabálysértést elkövették. Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, a szabálysértési ügyben az eljárás alá vont személy lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye, szolgálati helye, továbbá a cselekmény felderítésének helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat.

 

ÜGYMENET LEÍRÁSA:

 A szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. A feljelentésnek az eljárás alá vont személy ismert személyi adatainak megnevezése mellett tartalmaznia kell az elkövetett cselekmény helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a feljelentéshez. Az egyszerűbb ügyekben, amikor az elkövető a tettét elismerte, és az elkövető személyi körülményei kisebb jelentőséggel bírnak, illetve jövedelmi és vagyoni viszonyai rendelkezésre állnak, a büntetés kiszabása vagy az intézkedés alkalmazása során, a határozatot azonnal meg lehet hozni. Amennyiben a feljelentés adatai nem adnak elegendő alapot a felelősség megállapítására, vagy az eljárás megszüntetésére a  szabálysértési hatóság bizonyítási eljárást folytat le, ennek körében többek között felhívhatja a  feljelentőt további adatok közlésére, meghallgathatja az eljárás alá vont személyt, sértettet, a feljelentőt, illetve más, tanúként számba jöhető személyeket.  A bizonyítási eljárás eredményeként- amennyiben az eljárás adatai elegendő alapot szolgáltatnak az eljárás alá vont személy felelősségének megállapítására - a szabálysértési hatóság pénzbírságot szabhat ki, figyelmeztetést, illetőleg elkobzást alkalmazhat. Büntetés kiszabásakor és az intézkedés alkalmazásakor figyelembe kell venni a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző két éven belül az elkövető által elkövetett ugyanolyan vagy hasonló jellegű szabálysértés miatt történt felelősségre vonást. A marasztaló határozat ellen az eljárás alá vont személy a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül kifogást  terjeszthet elő, a kifogásban új tényt is lehet állítani, és új bizonyítékra is lehet hivatkozni. A kifogást érdemben a bíróság bírálja el. Az elkésett  vagy nem a jogosult által előterjesztett kifogást a szabálysértési hatóság elutasítja. Az elutasítás ellen a közléstől számított 3 napon belül az illetékes ügyészségen panaszt lehet előterjeszteni.

A határidőben - határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül - meg nem fizetett pénzbírság végrehajtásának fokozatai:

  • a tartozás adók módjára történő behajtásának elrendelése,
  • az elkövető beleegyezésével a pénzbírság közérdekű munkára történő átváltoztatása,
  • pénzbírság elzárásra történő átváltoztatása (bíróság változtatja át).   

Nincs helye felelősségre vonásnak, ha a cselekmény elkövetése óta hat hónap eltelt (elévülés) A szabálysértés miatt az eljárás alá vont személlyel szemben a szabálysértési hatóság, fegyelmi hatóság, az ügyészség és a bíróság által foganatosított eljárási cselekmények az elévülést félbeszakítják. A félbeszakítás napjával az elévülési idő újrakezdődik. A cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nincs helye szabálysértési felelősségre vonásnak.

A kérelemhez szükséges okmányok:

-

 

Eljárási díjak, illetékek:

 

Becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke: 3 .000 Ft.
Az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke: 3.500 Ft

Az illeték megfizetésének módja:

Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni.

 

Vonatkozó jogszabályok:

1999. évi LXIX. törvény

A szabálysértésekről

218/1999. (XII.28.) Korm.rend.

Az egyes szabálysértésekről

11/2000. (II. 23.) BM rendelet

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról

1990. évi XCIII. tv.

Az illetékekről

A vonatkozó önkormányzati rendeletek

Ügyintézők és elérhetőségük:

Lakosságszolgálati- és Okmányiroda
Tel.: (28) 529-187

Dr. Lacza Gabriella

Tel.: (28) 529-267

Dr. Varga Zoltán

Tel.: (28) 529-217

Ügyintézési határidő:

30 nap (15 nap a gyermekkorú sérelmére elkövetett szabálysértés esetén)
A határidőt indokolt esetben a szabálysértési hatóság vezetője egy alkalommal legfeljebb harminc nappal (a 15 napos határidőt 15 nappal) meghosszabbíthatja.

Keresés
A Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje

1. A munkaidő beosztása szerinti általános munkarend:
hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30 óráig
pénteken: 8.00-14.00 óráig tart.
2. Az ügyfélfogadás rendje:
Általános ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Anyakönyvvezetők ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Kedd: 8.00-16.30 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Csütörtök: 8.00-16.30 óráig
A Főépítészi Iroda ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 8.00-16.30 óráig


Gödöllői Járási Hivatal


Gödöllői Járás általános információk
Hirdetmények
Dokumentum tár
Gödöllői okmányiroda internetes időpont foglalás

Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision