Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ügyleírások

Közterület-használati hozzájárulás

Eljárást megindító irat

Kérelem + mellékletek

Eljárást megindító irat benyújtásának módja

Írásban

Fontos tudnivaló

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami és önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés (utak, terek) biztosítása, pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, játszóterek), közművek elhelyezése.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az állami tulajdonban lévő közterületek, illetve az egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészének használatához is meg kell kérni az önkormányzat hozzájárulását.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatára csak közérdekből, vagy méltányolható magánérdekből helyi rendeletben meghatározott módon, fő szabályként díj ellenében, a szükséges mértékben és időtartamra adható hozzájárulás.

Ügymenet leírása

Az eljárás kérelemre indul, mely postai úton vagy személyesen is benyújtható. A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek kell a közterület-használati hozzájárulást kérnie.

A közterület-használatra vonatkozó kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati- és Okmányirodáján.

Közterület-használati hozzájárulás szükséges:
 1. közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához,
 2. reklámhordozó, hirdetőberendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához,
 3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, alkalmi felállításához, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, mozgóárusításhoz,
 4. szobor, emlékmű, díszkút, medence, köztárgyak (pad, figyelmeztető, tájékoztató és útbaigazító táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb. ) elhelyezéséhez, ha azt nem az önkormányzat kívánja elhelyezni,
 5. távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, totó, lottó, egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, bankjegy automaták felállításához, építéséhez,
 6. építési munkával kapcsolatos - építési engedélyhez nem kötött - létesítmények, építmények elhelyezéséhez, fennmaradásához, valamint építőanyagok, törmelék tárolásához,
 7. alkalmi árusításhoz, szolgáltató tevékenység végzéséhez,
 8. portrérajzoláshoz, utcai zenéléshez,
 9. film-, tv-, video-, és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,
 10. kiállítás, vásár, sport és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez,
 11. közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi vendéglátó ipari hasznosításához (vendéglátó terasz, előkert),
 12. közúti közlekedési szolgáltatást végző, legfeljebb 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegű jármű tárolásához,
 13. mozgó hangosító berendezés közterületen történő használatához,
 14. fák és zöldterületek védelmét szolgáló eszközök elhelyezéséhez, fennmaradásához,
 15. vetített reklámokhoz.

Nem kell közterület-használati hozzájárulás:
 1. a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez,
 2. úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 3. elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,
 4. a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez,
 5. az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez.

Nem adható közterület-használati hozzájárulás:
 1. reklámhordozó és hirdetőberendezés kivételével építmény elhelyezésére, amennyiben a helyi építési szabályzat és szabályozási terv azt nem tartalmazza,
 2. a rendelet hatálybalépését követően elhelyezni kívánt állandó és önálló reklámhordozó, hirdetőberendezés elhelyezésére a városközpont és a kiemelt közlekedési utak városközponti szakasza menti területeken (ör.rend. 3. és 3/a. számú melléklet) valamint a máriabesnyői templom 500 m-es körzetében,
 3. 12 m2-t meghaladó hirdetőtábla felállítására,
 4. közterületen nem árusítható cikk forgalmazásához,
 5. üzemképtelen jármű tárolásához,
 6. hirdetőberendezéssel ellátott jármű elhelyezéséhez, tárolásához,
 7. mobíliák (pl. lakókocsi, sátor, asztal, hordozható árusító automata, hirdetésre használt jármű, tevékenységet reklámozó használati tárgyak) elhelyezésére,
 8. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának megelőzését, illetve az állomány helyreállítását nem biztosítja,
 9. utcai árusító automaták elhelyezésére,
 10. jármű iparszerű javítására, szervizelésére,
 11. olyan létesítmények és berendezések elhelyezésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna, vagy a szabványnak megfelelő zárt rendszerű szennyvíz- elvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,
 12. olyan tevékenységre, mely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot, mások testi épségét nyilvánvalóan veszélyeztetné,
 13. a közút és járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történő használatára,
 14. adománygyűjtéshez, közvélemény- és piackutatáshoz,
 15. a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, 3500 kg megengedett össztömeget meghaladó súlyú jármű tárolásához.

Az ügyintéző a kérelmet a mellékletekkel együtt szakvélemény beszerzése céljából megküldi a rendeletben meghatározott szakhatóságoknak. A szakvélemény beszerzését követően a közterület-használat engedélyezése határozatban történik.

A kérelemhez szükséges okmányok

 • élelmiszer közterületen történő árusítása esetén az élelmiszer-ellenőrző hatóság engedélye,
 • állati eredetű élelmiszer árusítása esetén az állat-egészségügyi hatóság engedélye,
 • országos közút esetén az útkezelő hozzájárulása,
 • a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító eredeti okirat,
 • helyszínrajz, melyen meg kell jelölni az igénybe venni kívánt közterületet,
 • egyedi árusítópult, vendéglátó terasz, előkert, vagy hirdetőtábla 1:10 méretarányú terve, és ha van, színes fénykép,
 • mozgó árusítás esetén útvonalterv.

Eljárási díjak, illetékek

 • 2.200 Ft eljárási illeték

Az illeték megfizetésének módja

Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni, melyet a kérelemre kell felragasztani.

Letölthető dokumentum, nyomtatvány

 • Kérelem
 • 16/2006. (VI.26.) számú önk. rendelet

Vonatkozó jogszabályok

 • 16/2006. (VI.26.) számú önk. rendelet Gödöllő város közterületeinek használatáról és a közterületek rendjéről szóló
 • 1990. évi XCIII. tv. Az illetékekről

Ügyintézők és elérhetőségük

Lakosságszolgálati- és Okmányiroda
Tel.: (28) 529-187
 • Illésyné Kiss Marianna
  Tel.: (28) 529-162

Ügyintézési határidó

 • 22 munkanap
Keresés
A Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje

1. A munkaidő beosztása szerinti általános munkarend:
hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30 óráig
pénteken: 8.00-14.00 óráig tart.
2. Az ügyfélfogadás rendje:
Általános ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Anyakönyvvezetők ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Kedd: 8.00-16.30 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Csütörtök: 8.00-16.30 óráig
A Főépítészi Iroda ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 8.00-16.30 óráig


Gödöllői Járási Hivatal


Gödöllői Járás általános információk
Hirdetmények
Dokumentum tár
Gödöllői okmányiroda internetes időpont foglalás

Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision